Socjologia sztuki i muzyki – numer tematyczny czasopisma naukowego „Pogranicze. Studia społeczne”

Niedawno w repozytorium cyfrowym Uniwersytetu w Białymstoku udostępniono numer tematyczny czasopisma naukowego „Pogranicze” dedykowany socjologii sztuki i socjologii muzyki. Publikację współredagowałam razem z Barbarą Jabłońską i Katarzyną Niziołek. Część z tekstów zamieszczonych w prezentowanym tomie powstało na podstawie referatów wygłoszonych podczas Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku.

Cały numer (w jednym pliku) dostępny jest TUTAJ. Z poszczególnymi tekstami można się zapoznać TUTAJ.

Spis treści

 • Paweł Możdżyński, Eventy i projekty. Transfery innowacji pomiędzy polem sztuki a życiem codziennym i gospodarką w XX i XXI wieku
 • Barbara Lewicka, Mona Lisa – ikona sztuki – ikona (pop)kultury. Problem dzieła sztuki wobec „zjawiska pełności” Jose Ortegi y Gasseta
 • Jerzy Kaczmarek, Muzeum jako przestrzeń sztuki, pamięci i dialogu. Przypadek Najmniejszego Muzeum Świata
 • Kamil Łuczaj, Sytuacja estetyczna w świecie agencji reklamowych. Co socjologia reklamy może zaczerpnąć z estetyki i socjologii sztuki?
 • Izabela Franckiewicz-Olczak, Odbiór i społeczny obieg sztuki współczesnej a demokratyzacja kultury
 • Joanna Wildowicz, Discredited Female Characters, or “Gone With the Women.” A Descriptive Essay of Marginalized Femininity in Cormac McCarthy’s Selected Novels
 • Barbara Jabłońska, O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny
 • Bogumiła Mika, Muzyka w funkcji reprezentacji. Między muzykologią a socjologią muzyki
 • Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka, Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce
 • Michał Kurcwald, W cieniu czy na piedestale? DJ w kulturze „free tekno” a dyskurs muzyki „ludowej”
 • Aleksandra Nowakowska-Kutra, Społeczne funkcje i edukacyjne znaczenie uczestnictwa kobiet w ciąży oraz małych dzieci w koncertach muzyki klasycznej
 • Andrzej Ryczkowski, Sztukmistrzowie dźwięku – obrazowanie świata w reportażach radiowych
 • Adam R. Bartnicki, Karolina Ferreira Fernandes, Nowe technologie informacyjne a sfera publiczna

Table of Contents

 • Paweł Możdżyński, Events and Projects. Transfers of Innovation Between the Field of Art, Everyday Life, and Economy in the 20th and 21st Century
 • Barbara Lewicka, Mona Lisa – Arts Icon – (Pop) Culture Icon. The Problem of an Artwork Against “the Phenomenon of Fullness” by José Ortega y Gasset
 • Jerzy Kaczmarek, Museum As a Space of Art, Memory, and Dialogue. The Case of The Smallest Museum in the World
 • Kamil Łuczaj, Aesthetic Situation in the World of Advertising Agencies. How Can Sociology of Advertising Benefit From the Aesthetics and Sociology of Art?
 • Izabela Franckiewicz-Olczak, Reception and Social Circulation of Contemporary Art and Democratization of Culture
 • Joanna Wildowicz, Discredited Female Characters, or “Gone With the Women.” A Descriptive Essay of Marginalized Femininity in Cormac McCarthy’s Selected Novels
 • Barbara Jabłońska, On the Social Character of Music. A Sociological Draft
 • Bogumiła Mika, Music as Representation. Between Musicology and Sociology of Music
 • Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka, The Chosen, or Losers? A Few Comments on the Occupational Prestige of Musical Professions in Poland
 • Michał Kurcwald, In the Shadow, or on the Pedestal? DJ in the “Free Tekno” Culture, and the Discourse of “Folk” Music
 • Aleksandra Nowakowska-Kutra, Social Functions and Educational Significance of the Participation of Pregnant Women and Small Children in Classical Music Concerts
 • Andrzej Ryczkowski, Masters of Sound – Representations of the World in Radio Reportages
 • Adam R. Bartnicki, Karolina Ferreira Fernandes, New Information Technologies and the Public Sphere