Zrozumieć słuchacza (Warszawa)

Zakład Psychologii Muzyki UMFC  zapra­sza na semi­na­rium „Zrozumieć słu­cha­cza”, które poświę­cone będzie nowemu pro­gra­mowi badaw­czemu i edu­ka­cyj­nemu w Wielkiej Brytanii.

Seminarium odbę­dzie się 15 kwiet­nia 2014 r. w godzi­nach 11:00–14:00 w Audytorium im. Karola Szymanowskiego.

Udział weź­mie świa­to­wej sławy psy­cho­log muzyki, pro­fe­sor John Sloboda z Guildhall School of Music w Wielkiej Brytanii.

Program:

  • 11:00–12:00 John Sloboda „Muzycy a publicz­ność kon­cer­towa. Współpraca mię­dzy naukow­cami a prak­ty­kami w świe­tle wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej”, część I
  • 12:00–12:15 prze­rwa
  • 12:15–13:00 John Sloboda „Muzycy a publicz­ność kon­cer­towa. Współpraca mię­dzy naukow­cami a prak­ty­kami w świe­tle wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej”, część II
  • 13:00 — 14:00 dyskusja

Seminarium będzie tłu­ma­czone na język pol­ski.
Organizatorzy spotkania: Zakład Psychologii Muzyki UMFC i Pracownia Psychologii Muzyki AM w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.