Strona www projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne” jest już dostępna!

Strona www projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków” jest już dostępna! Autorem projektu loga i strony jest Krzysztof Niedziałkowski.

Na stronie będzie można m.in. śledzić co aktualnie się dzieje w projekcie. W przyszłości pojawia się tam też odnośniki do wyników badania i publikacji powstałych w ramach projektu.

LINK DO STRONY

Głównym celem projektu jest ustalenie, w jakim stopniu styl życia, którego podstawowym wskaźnikiem będą gusty muzyczne, jest w Polsce czynnikiem stratyfikacji społecznej. Projekt zakłada przeprowadzenie badania empirycznego, łączącego metody ilościowe i jakościowe. W debatach na temat stratyfikacji kultury gusty muzyczne pełnią szczególną rolę. Jak zauważa Bourdieu (2005), to właśnie muzyka najpełniej odzwierciedla analogie pomiędzy zachowaniami kulturalnymi, a hierarchią klasową: „nic nie klasyfikuje tak jednoznacznie jak gusty muzyczne”. W ślad za twierdzeniami Webera (1968) i Bourdieu (1984) zakładamy, że porządek społeczny jest warunkowany w pierwszej kolejności poprzez porządek ekonomiczny. Zarazem kultura nie jest tylko dodatkiem do pozycji klasowych. Podstawowe pytania badawcze ogniskują się wokół określenia mechanizmów, poprzez które czynniki kulturowe przenikają i wpływają na systemy rynkowe określając szanse życiowe jednostek.

Badanie empiryczne będzie realizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowej. Pogłębieniem modułu ilościowego będzie badanie jakościowe, przeprowadzone na wybranych kategoriach społecznych – wśród elit kulturalnych, pracowników umysłowych niższego szczebla (m.in. urzędnicy, nauczyciele szkół podstawowych) oraz robotników i rolników, metodą studium rodziny. W zamierzeniu autorów ma to być kontynuacja wcześniejszego projektu, dotyczącego związku między stratyfikacją społeczną, a stylem życia (rozpatrywanego pod kątem wzorów jedzenia), finansowanego przez NCN w latach 2013-2016 („Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza” UMO-2011/03/B/HS6/03983). Zależności między stratyfikacją społeczną a stylem życia w Polsce nie były jak dotąd badane na tyle dogłębnie i szczegółowo, jak miało to miejsce we Francji czy w krajach skandynawskich, realizacja przedstawianego badania stanowiłaby więc krok w kierunku uchwycenia złożonego syndromu tych zjawisk.

Projekt jest realizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na mocy umowy nr UMO-2017/25/B/HS6/01929.