Moja książka: „Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzież”

Niedawno w sprzedaży ukazała się moja książka „Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzież” (Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne 2017). Publikacja bazuje na rozprawie doktorskiej, którą obroniłam w 2016 roku w IFiS PAN (o moim doktoracie więcej można przeczytać TUTAJ).

Książka składa się z 3 części (pełen spis treści poniżej). Pierwszą stanowią ramy teoretyczne i metodologiczne dla badań własnych. W drugiej przedstawiono wyniki badania nad praktykami muzycznymi warszawskiej młodzieży. Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na mocy decyzji numer DEC-2011/01/N/HS6/00972. Rozważania zamyka rozdział konfrontujący wyniki moich badań z ustaleniami płynącymi z rozdziałów teoretycznych.

Recenzent mojej książki – dr hab. Mirosław Pęczak (kierownik Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą, Wydział Pedagogiczny UW), w swojej recenzji zauważa: „Problematyka, jaką podejmuje Katarzyna Magdalena Wyrzykowska w swojej książce, ma znaczenie kluczowe dla rozmaitych przedsięwzięć badawczych dotyczących kultury współczesnej. Autorka słusznie zauważa, że muzyka nie była nigdy głównym przedmiotem zainteresowania socjologii. Szczególnie polska socjologia traktowała ten obszar marginalnie i z tego m.in. powodu rzeczona książka może być uznana za doniosłą próbę zasilenia dotychczasowego dorobku rodzimej socjologii muzyki. Można zresztą bez większej obawy założyć, że omawiana praca stanie się nie tylko obiektem zainteresowania wyspecjalizowanych socjologów, ale też muzykologów, psychologów, pedagogów i w sumie wszystkich zainteresowanych przemianami kultury współczesnej.”

Gdzie możną ją kupić

Książka jest dostępna w wybranych księgarniach stacjonarnych (w Warszawie np. w Librze, w Prusie, w Bęc Zmianie czy w księgarni wydawnictwa Dwie Siostry). Można ją oczywiście kupić także online (lista sklepów dostępna jest TUTAJ).

Gdzie można ją wypożyczyć / przejrzeć (stan na 30.04.18)

Książka jest dostępna w następujących bibliotekach: Biblioteka Narodowa (Warszawa), BUW (Warszawa), Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Jagiellońska (Kraków), Biblioteka Uniwersytecka (Poznań).

Spis treści (jako plik pdf dostępny jest TUTAJ)

Wprowadzenie
Część I: Ramy teoretyczne i metodologiczne badań własnych

1. Styl życia – orientacje teoretyczne i kierunki badań
1.1. Różne perspektywy analizy stylów życia
1.1.1. Tradycja polska
1.1.1.1. Szkoła Andrzeja Sicińskiego
1.1.1.2. Styl życia a uczestnictwo w kulturze
1.1.2. Tradycja zagraniczna
1.1.2.1. Studia nad czasem wolnym (leisure studies)
1.1.2.2. Studia kulturowe
1.1.2.3. Koncepcja stylu życia Pierre’a Bourdieu
1.1.2.4. Inne ujęcia
1.2. Elementy, wyróżniki i płaszczyzny stylu życia
1.3. Styl życia a pojęcia pokrewne
1.4. Styl życia a życie codzienne
1.5. Styl życia a zmiany społeczno-kulturowe
1.6. Styl życia jako kategoria badawcza

2. Muzyka w relacjach społecznych
2.1. Muzyka jako zjawisko społeczne
2.2. Muzyka – kultura – społeczeństwo (wybrane koncepcje teoretyczne)
2.2.1. Muzyka i społeczeństwo
2.2.2. Muzyka w społeczeństwie
2.2.3. Muzyka jako społeczeństwo
2.2.4. Podsumowanie
2.3. Społeczne funkcje muzyki
2.4. Muzyka i fenomeny pozamuzyczne
2.4.1. Muzyka jako narzędzie wpływu politycznego
2.4.2. Muzyka i ruchy społeczne

3. Muzyka w życiu codziennym jednostki
3.1. Muzyka i emocje
3.2. Motywy kontaktu z muzyką
3.3. Preferencje i gust muzyczny – pomiędzy tym, co jednostkowe, a tym, co społeczne
3.4. Muzyka a kształtowanie tożsamości i rozwój osobisty człowieka

4. Społeczne uwarunkowania stylów życia i uczestnictwa w kulturze
4.1. Najbliższe otoczenie społeczne jednostki
4.1.1. Rodzina
4.1.2. Szkoła
4.1.3. Grupa rówieśnicza
4.2. Instytucje kultury i organizacje kulturalno-edukacyjne
4.3. Sytuacja ekonomiczna jednostki i jej gospodarstwa domowego

Część II: Muzyka jako element stylu życia warszawskiej młodzieży
5. Podstawy metodologiczne badań własnych
5.1. Podstawowe pojęcia
5.1.1. Styl życia
5.1.2. Kultura muzyczna
5.1.3. Uczestnictwo w kulturze
5.2. Problematyka i pytania badawcze
5.3. Metodyka i plan badania
5.3.1. Podstawowe założenia metodologiczne
5.3.2. Realizacja poszczególnych etapów badania
5.3.2.1. Wywiady pogłębione
5.3.2.2. Zogniskowane wywiady grupowe
5.3.2.3. Obserwacje uczestniczące
5.4. Charakterystyka respondentów
5.4.1. Wywiady pogłębione
5.4.2. Zogniskowane wywiady grupowe
5.4.3. Respondenci wobec sytuacji badawczej

6. O muzyce i wokół muzyki
6.1. Co to jest muzyka?
6.2. Preferencje muzyczne młodzieży
6.3. Typologia gustów muzycznych badanej młodzieży
6.4. Muzyka młodzieżowa jako konstrukt społeczny
6.5. Słowa i dźwięki

7. Wymiary uczestnictwa w kulturze muzycznej
7.1. Muzyka i czas wolny
7.2. Formy uczestnictwa
7.2.1. Forma indywidualna
7.2.1.1. Słuchanie muzyki
7.2.1.2. Samodzielna gra na instrumentach muzycznych
7.2.1.3. Samodzielne tworzenie muzyki
7.2.1.4. Śpiewanie dla samego siebie
7.2.2. Formy grupowe
7.2.2.1. Zorganizowane formy grupowe
7.2.2.2. Luźne formy grupowe
7.2.3. Formy masowe
7.2.4. Preferowane formy kontaktu z muzyką
7.3. Kontakt ze środkami masowego przekazu
7.3.1. Czasopisma i książki (format papierowy)
7.3.2. Radio
7.3.3. Telewizja
7.3.4. Internet
7.3.5. Preferowane środki masowego przekazu w kontaktach z muzyką
7.4. Otoczenie przedmiotowe i wygląd zewnętrzny
7.4.1. Sprzęt wykorzystywany do kontaktów z muzyką
7.4.2. Gromadzenie, zbieranie, kolekcjonowanie pamiątek i nośników muzyki
7.4.3. Muzyka a wygląd zewnętrzny

8. Uwarunkowania stylów życia i uczestnictwa w kulturze muzycznej
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Indywidualne determinanty
8.3. Otoczenie społeczne
8.3.1. Rodzina
8.3.1.1. Rodzice
8.3.1.2. Ojciec
8.3.1.3. Matka
8.3.1.4. Rodzeństwo
8.3.1.5. Dalsza rodzina
8.3.1.6. Studia przypadków wybranych rodzin
8.3.2. Grupa rówieśnicza
8.3.3. Szkoła
8.4. Instytucje, organizacje i ośrodki kultury
8.5. Ludzie kultury, artyści i osobistości medialne jako punkt odniesienia
8.6. Czynniki ekonomiczne

Część III: Zamiast zakończenia
9. Muzyka, młodzież i styl życia
9.1. Młodzież jako grupa
9.1.1. Funkcje muzyki w życiu młodzieży
9.1.2. Charakterystyczne cechy stylów życia budowanych wokół muzyki
9.1.3. Postsubkulturowe style życia
9.1.4. Różnice międzypłciowe
9.2. Typologie stylów życia i panorama postaci
9.2.1. Wprowadzenie
9.2.2. Typologia stylów życia ze względu na wartość przypisywa­ną muzyce jako takiej
9.2.2.1. Typ 1: Pasjonat
9.2.2.2. Typ 2: Umiarkowany meloman
9.2.2.3. Typ 3: Wycofany słuchacz
9.2.3. Typologia stylów życia ze względu na dominujące formy kontaktu z muzyką
9.2.3.1. Typ 1: Skrajny indywidualista
9.2.3.2. Typ 2: Zaangażowany indywidualista
9.2.3.3. Typ 3: Grupowy uczestnik
9.2.3.4. Typ 4: Wszechstronny uczestnik
9.3. Przyczynek do dalszych badań

Spis tabel
Spis schematów
Bibliografia

Powiązane publikacje