Jak badać uczestnictwo w kulturze?

uczestnictwoSerdecznie zapraszam na spotkanie „Jak badać uczestnictwo w kulturze?„, które mam przyjemność organizować w ramach bieżącej działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Szybki rozwój technologicznych (w tym pojawienie się tzw. nowych mediów), globalizacja czy intensyfikująca się mobilność ludzi i treści – te procesy nie tylko wpływają na kształt praktyk kulturowych, ale również stanowią wyzwanie dla  badaczy próbujących analizować współczesną rzeczywistość kulturową. W kontekście polskich badań kultury co raz częściej słyszy się głosy o potrzebie gruntownych zmian szczególnie w obrębię statystyki kultury (metodologii, terminologii itd.), a w szczególności w badaniach prowadzanych przez GUS. W związku  tym pojawia się pytanie: jak badać i opisywać uczestnictwo w kulturze?

Goście:

Prof. Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM)

Dr Marcin Jewdokimow (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Dr Agata Bachórz i dr Krzysztof Stachura (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG)

Pierwszy komentarz wygłosi dr Paweł Tomanek (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)

Punktem wyjścia do dyskusji będą dwa artykuły:

Marek Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, Kultura i Społeczeństwo, 1/2013, s. 29-67;

Marcin Jewdokimow, Nowe koncepcje uczestnictwa w kulturze – od władzy symbolicznej do negocjacji i partycypacji, Zoon Politikon, 3/2012, s.83-94.

14 marca (piątek) 2013, godz. 16:30, Pałac Staszica, sala 242 (ul. Nowy Świat 72).

Kilka słów o naszych Gościach:

Prof. Marek Krajewski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu badań kultury wizualnej i materialnej w Instytucie Socjologii UAM. Członek redakcji m.in. Kultury i Społeczeństwa, członek Rady Naukowej Przeglądu Socjologii Jakościowej. Autor licznych publikacji dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki. W 2013 roku w wydawnictwie Fundacji Bęc Zmiana ukazała się jego książka „Są w życiu rzeczySzkice z socjologii przedmiotów”.

Dr Marcin Jewdokimow, socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, p.o. kierownik Katedry Kultury XX wieku w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW. Autor dwóch książek: „Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania” (2011) i „Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych” (2012,  razem z dr Magdaleną Łukasiuk) i kilkunastu artykułów, głównie na temat zamieszkiwania, badań wizualnych, edukacji, problematyki instytucji kultury oraz pamięci społecznej.

Dr Agata Bachórz, doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki „Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży” (Nomos 2013). Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. socjologii podróży, relacji międzykulturowych (szczególnie polsko-rosyjskich) oraz antropologii codzienności i antropologii postkomunizmu. Jest Współautorką (razem z Krzysztofem Stachurą) publikacji „W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze”, która na wiosnę ukaże się nakładem Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Dr Krzysztof Stachura, socjolog, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Zarządu Sekcji Socjologii Komunikacji, Wiedzy i Kultury Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą socjologia codzienności, antropologia nowych technologii oraz metodologia badań online. Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych oraz licznych analiz i ekspertyz badawczych, m. in. dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Dr Paweł Tomanek, antropolog społeczny i tłumacz antropologicznej i socjologicznej literatury z języka angielskiego, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury.

Korzystając z okazji Oddział Warszawski PTS zachęca do korzystania ze strony http://www.facebook.com/PTS.Warszawa , na której publikowane są wiadomości o interesujących dla socjologów wydarzeniach.

FACEBOOK

WWW