Co nam po kontrkulturze? (Warszawa)

Oddział Warszawski PTS i „Stan Rzeczy„, antydyscyplinarne czasopismo Instytutu Socjologii UW, zapraszają na debatę Co nam po kontrkulturze?

Patrząc z dzisiejszej perspektywy na „piękne i odległe” lata 60., wolno twierdzić, że kontrkultura zdziałała niewiele, nie zdołała zachwiać utrwalonym ładem instytucjonalnym ani go przekształcić, chociaż przeciwko niemu się buntowała. Wreszcie to, co decydowało o specyfice kontrkultury jako ruchu radykalnego sprzeciwu wobec społeczno-kulturowego mainstreamu lat 70., przeszło obecnie w obszar dyskursu kultury masowej, a sam bunt został skanalizowany i wchłonięty przez struktury korporacyjnego kapitalizmu. Co w takim razie zostało nam z dziedzictwa kontrkultury, czy posiada ona jeszcze jakiś, choćby symboliczny potencjał, ożywczy impuls, niewyschnięte źródlisko?

Punktem wyjścia dla debaty będą dwa artykuły opublikowane w 7 numerze czasopisma „Stan Rzeczy”:

  • Maślanka, Tomasz (2014) Świadomość zmitologizowana – o kontrkulturowym manifeście, którego nie było. „Stan Rzeczy”, 7: 49-69.
  • Kaczmarczyk, Michał (2014) Dlaczego potrzebujemy kontrkultury? Współczesne refleksje nad książką Theodore’a Roszaka „The Making of a Counter Culture”. „Stan Rzeczy”, 7: 70-93.

W debacie wezmą udział:
prof. dr hab. Wojciech J. Burszta (SWPS)
dr hab. Michał Kaczmarczyk (IFSiD UG)
dr Tomasz Maślanka (IS UW)
dr Michał Rauszer (IEiAK UŚ)

Prowadzenie:
dr Karolina J. Dudek (IEiAK UW)

Kiedy: 12 czerwca (piątek) o godz. 17:00
Gdzie: Warszawa, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), sala nr 242

Kilka słów o prelegentach:

Wojciech J. Burszta, kierownik Katedry Antropologii Kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania ogniskują się wokół teorii i historii kultury, antropologii współczesności, badań nad kulturą i fenomenem etniczności. Zajmuje się tematyką kontrkultury i anarchizmu.

Michał Kaczmarczyk, zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się teorią społeczną, socjologią prawa i socjologią ruchów społecznych. Ostatnio opublikował książkę Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa, Warszawa 2010. Przetłumaczył na język polski między innymi Systemy społeczne Niklasa Luhmanna oraz System społeczny Talcotta Parsonsa. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Studia Socjologiczne” oraz Komitetu Redakcyjnego serii „Współczesne Teorie Socjologiczne” wydawnictwa NOMOS. Przebywał na stażach naukowych między innymi w State University of New York, Max-Weber-Kolleg oraz Freiburg Institute for Advanced Studies.

Tomasz Maślanka, ukończył filozofię oraz socjologię w Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią i filozofią kultury, współczesną socjologią teoretyczną, myślą hermeneutyczną oraz kontrkulturą. Autor oraz współredaktor książek: Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego oraz Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu.

Michał Rauszer, asystent w Zakładzie Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie). Jego zainteresowania skupiają się na zagadnieniach związanych z tożsamością kulturową w przeróżnych obszarach, od tożsamości w obszarze buntu, przez badania nad folklorem nacjonalistycznym, aż po „biopolitykę ludu” (tożsamość chłopska jako konsekwencja relacji władzy). Ponadto zajmuje się psychoanalizą lacanowską i współczesną myślą krytyczną. Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Pomiędzy wyłączeniem a uniwersalnością. Kulturowa historia buntu”.

FACEBOOK