CfP: Migracje​​ i ​​uchodźcy ​​w ​​perspektywie ​​socjologii ​​wizualnej

CfP: Migracje​​ i ​​uchodźcy ​​w ​​perspektywie ​​socjologi i​​wizualnej
Zapraszamy do nadsyłania tekstów do recenzowanej publikacji naukowej „Wędrujące obrazy:​ ​figura ​​uchodźcy​ ​w ​​sztuce,​ ​mediach​ ​i ​​kulturze ​​popularnej”.

Zapraszamy do zgłaszania tekstów, w których autorzy i autorki poszukują odpowiedzi na pytania o to jak uchodźcy są przedstawiani w różnych obszarach kultury wizualnej (sztuce, mediach, kulturze popularnej) i jak można owe przedstawienia interpretować w odniesieniu do ich twórców (co mówią o naszym stosunku do uchodźców, innych/obcych).
Celem publikacji jest poddanie namysłowi zmiany rozumienia pojęcia uchodźcy w dyskursie wizualnym. Uwzględnienie rozmaitych sfer, które posługują się odmiennymi kodami estetycznymi, jak np. media i sztuka, pozwala uchwycić to samo zjawisko z kilku perspektyw. Zapraszamy do nadsyłania prac czerpiących zarówno z klasycznych teorii związanych z analizą sztuki (Bourdieu, Mitchell) jak i współczesnych interpretacji kultury wizualnej (Krajewski, Lash i Lurry, Drozdowski i inni).
Chcemy również, żeby publikacja była głosem społeczności socjologów i socjolożek na różnym etapie kariery naukowej w ważnej debacie publicznej. Głosem nie publicystycznym, lecz naukowym, wskazującym na źródła i możliwe interpretacje rozpowszechnienia się konkretnych wizerunków, ich zmian oraz „wędrowania” pomiędzy różnymi mediami i obszarami kultury wizualnej.
Dlatego nadesłane propozycje tekstów zostaną poddane recenzji pod względem oryginalności prezentowanego w nich ujęcia oraz akademickiego profesjonalizmu. Do publikacji zostaną​ ​zakwalifikowane ​​teksty ​​prezentujące ​​najwyższy ​​poziom​​ merytoryczny.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów tekstów dotyczących wizualnej analizy przedstawień problematyki uchodźstwa​ do 15.12.2017 na adres wedrujaceobrazy@gmail.com
Abstrakt należy przesłać jako załącznik w pliku .doc lub​ ​PDF, ​​prosimy ​​usunąć​ ​z​ ​niego​​ wszelkie ​​dane​ ​osobowe ​​autora/ki.
Termin ​​nadsyłania ​​gotowych​ ​tekstów: ​​28.02.2018​​r.

Publikacja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu Instytutu Socjologii Uniwersytetu ​​Warszawskiego.