CfP: Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej (Warszawa)

Call for Papers
II Ogólnopolska Konferencja Naukowaz cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań”
Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej
24-25 maja 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
(Kampus Młociny UKSW)

Organizatorzy konferencji:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Katedra Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”, która jest kontynuacją cyklu konferencji pod wspólnym tytułem „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań”.
Bezpośrednim impulsem do organizacji tegorocznej konferencji jest zamiar dalszego integrowania wokół Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, środowiska badaczy społecznych w Polsce, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej. Mamy przy tym nadzieję, że proponowana konferencja stanie się nie tylko płaszczyzną dla swobodnego przepływu pomysłów i idei, ale także pozwoli zorientować się, co do zakresów i obszarów zainteresowań badaczy społecznych zjawisk artystycznych i będzie okazją do prezentacji ich dokonań.
Chcielibyśmy, by w ramach tegorocznej konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań nad społecznymi wymiarami sztuki, ale również rozważania teoretyczne i metodologiczne. W trakcie konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych a także sesji posterowej (plakatowej).

Proponujemy, by problematyka konferencji dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:
⦁ Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań sztuki: dylematy teoretyczne (paradygmaty, szkoły, aparatura pojęciowa), problemy metodologiczne, związki nauk społecznych i humanistycznych z naukami o sztuce, wyzwania stojące przed społecznymi badaniami sztuki.
⦁ Edukacja artystyczna: stan edukacji artystycznej w Polsce, edukacja formalna a edukacja nieformalna, działalność amatorska, studia przypadków wybranych inicjatywy artystyczno-edukacyjnych.
⦁ Instytucje artystyczne: instytucje artystyczne a wyzwania współczesności (strategie adaptacji i kierunki działania), szkolnictwo artystyczne, marketing kultury a relacje z widownią/czytelnikiem/odbiorcą, demokratyzacja sztuki.
⦁ Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania świata artystycznego: proces „stawania się” artystą, dynamika karier artystów, sytuacja socjalna i bytowa artystów, prestiż zawodów artystycznych, sztuka a struktura społeczna.
⦁ Sztuka i nowe media: sztuka a rozwój nowych mediów, zmiana funkcji sztuki a rozwój mediów, przekształcenia relacji artysta-odbiorca/widownia.
⦁ Sztuka, społeczeństwo obywatelskie, polityka: sztuka zaangażowana, sztuka i ruchy społeczne, sztuka protestu, sztuka i wpływ polityczny, instrumentalizacja sztuki.
⦁ Sztuka i życie codzienne: funkcje sztuki w życiu codziennym jednostki, sztuka a rozwój osobisty i tożsamość człowieka, znaczenie sztuki w budowaniu i podtrzymywania relacji społecznych.
⦁ Sztuka, przestrzeń, krajobraz: wielowątkowe wykorzystanie sztuki w kształtowaniu krajobrazu miasta – wyzwania i możliwości, prezentacja sztuki – jej twórców i dzieł – w przestrzeni miejskiej.
⦁ Wykluczenie w sztuce: sztuka jako element reintegracji społecznej, twórczość nieprofesjonalna, sztuka w środowiskach zmarginalizowanych.
⦁ Antropologia sztuki nieprofesjonalnej: nowe zjawiska powstałe w ostatnich latach dzięki rozwojowi nowych mediów, marginalne dla pola sztuki zawodowej, a także związane z nimi nowe identyfikacje, praktyki artystyczne i ekonomiczne, waloryzacje, popularyzacje, (nie)komercjalizacje.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych problematyką funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Zapraszamy zatem badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy także pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest pod adresem:
https://goo.gl/forms/CPCQ0KxqNk6mHLNx1

Ważne terminy:
10 kwietnia 2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń

20 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie przyjęcia referatów

10 maja 2018 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Opłaty:
300 zł – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy
270 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego250 zł – członkowie Sekcji Socjologii Sztuki PTS
250 zł – pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści
220 zł – studenci, doktoranci
300 zł – pozostałe osoby
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz udział w spotkaniu wieczornym (24.05).

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać, po potwierdzeniu przyjęcia referatu, na konto:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
PKO PB XV O/Warszawa
PL 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252
W tytule wpłaty prosimy wpisać: konferencja „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej” oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Komitet naukowy:
dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska (Instytut Socjologii UJ)
dr hab. Barbara Jabłońska (Instytut Socjologii UJ)
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Katedra Socjologii UEK)
prof. zw. dr hab. Krzysztof Tomasz Konecki (Instytut Socjologii UŁ)
dr Tomasz M. Korczyński (Instytut Socjologii UKSW)
dr Roland Łukasiewicz (Wydział Nauk Społecznych WSM w Warszawie)
prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska (Instytut Socjologii UŁ)
dr hab. Bogumiła Mika (Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, UŚ w Katowicach)
dr hab. Paweł Możdżyński (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW)
dr Dominik Porczyński (Instytut Archeologii UR)
dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof.UG (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG)
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Instytut Socjologii UKSW)
dr hab. Rafał Wiśniewski (Instytut Socjologii UKSW, Narodowe Centrum Kultury)
dr Katarzyna M. Wyrzykowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba (Instytut Socjologii UKSW)

Komitet organizacyjny:
dr Marcin Choczyński (Instytut Socjologii UKSW)
dr hab. Barbara Jabłońska (Instytut Socjologii UJ)
dr Kinga Kimic (Katedra Architektury Krajobrazu SGGW)
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Katedra Socjologii UEK)
dr Tomasz M. Korczyński (Instytut Socjologii UKSW)
dr Roland Łukasiewicz (Wydział Nauk Społecznych WSM w Warszawie)
dr Magdalena Łukasiuk (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW)
dr Marta Luty-Michalak (Instytut Socjologii UKSW)
dr Dominik Porczyński (Instytut Archeologii UR)
mgr Agata Rozalska (Instytut Socjologii UKSW – sekretarz konferencji)
dr Katarzyna M. Wyrzykowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Kontakt: a.rozalska@uksw.edu.pl
www: http://pts.org.pl/category/komunikaty-sekcja-sztuki/