CfP: Socjologia sztuki i muzyki w ujęciu teoretycznym i badawczym (XVI Zjazd Socjologiczny)

UNIVERSITY PRESS (2)Call for papersSocjologia sztuki i muzyki w ujęciu teoretycznym i badawczym (grupa tematyczna podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku).

W imieniu swoim, dr Barbary Jabłońskiej i dr Katarzyny Niziołek serdecznie zapraszam do nadsyłania propozycji wystąpień w ramach organizowanej przez nas grupy tematycznej.

Problematyka socjologii sztuki i muzyki jest współcześnie jednym z bardziej interesujących obszarów naukowej refleksji i badań. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie socjologów sztuką i muzyką nie tylko jako dziedzinami doświadczenia, ale też jako narzędziami naukowego poznania, podobnie jak wzrasta zainteresowanie artystów teoriami socjologicznymi. Badacze społeczni od dawna dostrzegają rolę, jaką sztuka i muzyka odgrywają w społeczeństwie, stając się – jak pisał Stanisław Ossowski – ośrodkiem tworzących się wokół niej stosunków społecznych. Dla Ossowskiego istotny był bowiem cały, szeroko pojęty, kontekst społeczny i kulturowy, w którym dzieło sztuki powstaje, podlega ocenom, wywołuje określone reakcje, a także zwrotnie oddziałuje na rzeczywistość społeczną. Sztuka w takim ujęciu jest więc zarówno społecznie determinowana, jak i posiada moc transformującą ową rzeczywistość.

Zapraszając do udziału w grupie tematycznej, stawiamy pytania o miejsce sztuki i muzyki we współczesnej socjologii i znaczenie socjologicznych badań w tych obszarach. Interesują nas także możliwe związki między socjologią i sztuką/muzyką. Pole sztuki analizowane będzie z różnych punktów widzenia: nadawcy, przekazu (treści) i odbiorcy (recepcji i skutków społecznych). Przedmiotem poszczególnych wystąpień w ramach grupy i wspólnej dyskusji mogą stać się następujące obszary zagadnień: twórca – dzieło – odbiorca dzieła; gust w polu sztuki/muzyki, preferencje odnoszące się do sztuki/muzyki, uczestnictwo w kulturze artystycznej; przestrzenie sztuki: od muzeów i filharmonii do murów miejskich; obecność sztuki i muzyki w przestrzeni prywatnej i publicznej; społeczne funkcje sztuki/muzyki; ludzie, organizacje i instytucje działające w polu sztuki/muzyki; sztuka i muzyka wobec problemów społecznych; sztuka i muzyka jako narzędzie wpływu politycznego; nowe zjawiska artystyczne; pośrednicy w sztuce/muzyce oraz rola otoczenia przedmiotowego i technologicznego w kształtowaniu praktyk artystycznych; emocje w sztuce/muzyce (społeczny gniew, oburzenie, panika moralna); sacrum i profanum oraz jego kontestacja w polu sztuki/muzyki; twórcy a krytycy, recenzenci, audytorium – dyskursy o sztuce/muzyce; sztuka/muzyka a Internet; sztuka i muzyka jako wehikuły wartości. Wśród wymienionych zagadnień szczególnie interesująca wydaje się problematyka funkcji sztuki i muzyki w różnych obszarach życia społecznego (politycznym, religijnym, ekonomicznym czy medialnym). Jak podkreślał przywoływany już wcześniej Stanisław Ossowski, kluczową funkcją sztuki jest jej funkcja komunikacyjna – umożliwia ona bowiem porozumienie pomiędzy twórcą, odtwórcą i odbiorcą dzieła.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje oczywiście możliwych tematów analizy i dyskusji. Ma być jedynie wskazówką co do rodzaju zagadnień, jakie mogą stać się przedmiotem obrad grupy. Jako organizatorki grupy jesteśmy przekonane o potrzebie stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń badawczych i perspektyw teoretycznych w obszarze interdyscyplinarnych naukowych zainteresowań sztuką i muzyką. Stąd do zgłaszania swoich wystąpień zachęcamy przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki i muzyki, spoglądających na nie z perspektywy różnych subdyscyplin socjologii, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy w kontakcie z socjologami upatrują szansy wzajemnej inspiracji.

W razie pytań dot. grupy zapraszam do kontaktu: katarzyna@wyrzykowska.net

[update 31.03] Zgłoszenia propozycji referatów można przesyłać do 31 marca do 8 kwietnia.

Organizatorki grupy:

dr Barbara Jabłońska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Niziołek, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

mgr Katarzyna Wyrzykowska, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

 

XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologicznym odbędzie się w dniach 14-17 września 2016 roku w Gdańsku.

maz3

Więcej informacji:

Formularz zgłoszenia referatu

Informacje o zasadach uczestnictwa

Koszty uczestnictwa

Pełen wykaz grup tematycznych

Oficjalna strona WWW Zjazdu