CfP: Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań (Warszawa)

Call for Papers

Ogólnopolska konferencja naukowa

Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań

27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 (Kampus Młociny UKSW)

budynek 23, sala 107

Zgłoszenia referatów: do 5 marca

Najlepsze referaty (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Miscellanea Anthropologica et Sociologica (10 pkt. MNiSW).

Organizatorzy konferencji:

Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patron medialny: MEAKULTURA

Choć muzyka nigdy nie była głównym przedmiotem zainteresowań nauk społecznych, to rozważania nad jej znaczeniem w życiu społecznym obecne są w refleksji badaczy społecznych niemal od zawsze. Muzyką zajmowano się m.in. w kontekście społecznej konstrukcji geniuszu (N.Elias, T.DeNora), ruchów społecznych (R.Eyerman), zmian społeczno-kulturowych (T.W.Adorno), wpływu politycznego (J.Attali) czy stratyfikacji społecznej (P.Bourdieu, R.A,Petterson). Niezależnie od przyjętej perspektywy, badacze są zgodni co do doniosłego znaczenia muzyki w relacjach społecznych, bo jak zauważa Tia DeNora: „(…) muzyka służy jako medium, za pośrednictwem którego kształtowane są uczucie, percepcja, uwaga, świadomość, a także konkretne działania. Czasami aktorzy społeczni mogą brać w tym procesie świadomy udział, w pełni wiedząc, w jaki sposób muzyka na nich działa. Ale w innych sytuacjach, muzyka może nieświadomie aktywizować aktorów społecznych” (DeNora 2009: 161-162).

W ramach konferencji chcielibyśmy zaprezentować wyniki najnowszych badań nad społecznymi wymiarami muzyki, a także pochylić się nad wyzwaniami teoretycznymi i metodologicznymi jakie stoją przed społecznie ukierunkowanymi badaniami muzyki. Proponujemy aby szczegółowa problematyka konferencji dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

– Klasyczne podejścia teoretyczne do badań muzyki a współczesne teorie – pękniecie czy kontynuacja?

– Dylematy teoretyczne i metodologiczne stojące przed badaczami społecznych wymiarów muzyki

– Społeczne funkcje muzyki;

– Muzyka a zmiany społeczne i kulturowe;

– Nowe technologie i Internet a przemiany kultury muzycznej;

– Preferencje i gust muzyczny;

– Muzyka a styl życia;

– Przemiany uczestnictwa w kulturze muzycznej Polaków;

– Edukacja muzyczna;

– Publiczność/widownia wydarzeń muzycznych – kim są? Co co ich łączy, co ich dzieli?

– Zawody muzyczne – dynamika karier, sytuacja socjalna, rynek pracy;

– Rynek muzyczny wczoraj i dziś.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a także pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów.

Terminy:

5 marca 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń;

13 marca 2017 r. – ogłoszenie przyjęcia referatów;

3 kwietnia 2017 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCYAVC98MZjJeReIUWuPxOIFsPxq7WDWchA2-RPkuzAy5aQQ/viewform

Opłaty:

90 zł – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy

70 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

50 zł – studenci, doktoranci, pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad.

Komitet naukowy:

ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (Instytut Socjologii UKSW)

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Instytut Socjologii UKSW)

dr hab. Rafał Wiśniewski (Instytut Socjologii UKSW, Narodowe Centrum Kultury)

dr Barbara Jabłońska (Instytut Socjologii UJ)

dr Krzysztof Stachura (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG)

dr Katarzyna M. Wyrzykowska (Zespół Badawczy Polskiej Rady Muzycznej)

Komitet organizacyjny:

dr Marcin Choczyński

dr Katarzyna M. Wyrzykowska

mgr Agata Rozalska (sekretarz konferencji)

Kontakt

mgr Agata Rozalska a.rozalska@uksw.edu.pl

WWW http://pts.org.pl/muzyka2017/

Facebook https://www.facebook.com/events/376117712766045/