Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretyczny do badań empirycznych (Warszawa)

Call for Papers

Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa  z cyklu ”Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań

12-13 czerwca 2017 r.

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 (Kampus Młociny UKSW)
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana

Zgłoszenia referatów: do 23 kwietnia

Organizatorzy konferencji:
Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Pracownia Sztuki Społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Sztuka jako przedmiot badań nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”, która inauguruje cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań”. Bezpośrednim impulsem do organizacji konferencji było powołanie w maju 2016 roku Sekcji Socjologii Sztuki w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Mamy nadzieję, że proponowany cykl wydarzeń stanie się nie tylko płaszczyzną dla swobodnego przepływu pomysłów i idei, ale także umożliwi integrację badaczy (reprezentujących różne dyscypliny naukowe) i praktyków kultury zainteresowanych badaniami sztuki.

W ramach tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaprezentować wyniki badań nad społecznymi wymiarami sztuki, ale także pochylić się nad wyzwaniami teoretycznymi i metodologicznymi jakie stoją przed społecznie ukierunkowanymi badaniami sztuki. Proponujemy aby szczegółowa problematyka konferencji dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

– Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań nad sztuką: dylematy teoretyczne (paradygmaty, szkoły, aparatura pojęciowa), problemy metodologiczne, związki nauk społecznych i humanistycznych z naukami o sztuce, wyzwania stojące przed społecznymi badaniami sztuki.

– Edukacja artystyczna: stan edukacji artystycznej w Polsce, edukacja formalna a edukacja nieformalna, działalność amatorska, kompetencje artystyczne, studia przypadków wybranych inicjatywy artystyczno-edukacyjnych.

– Instytucje artystyczne: instytucje artystyczne a wyzwania współczesności (strategie adaptacji i kierunki działania), szkolnictwo artystyczne, marketing kultury a relacje z widownią/czytelnikiem/odbiorcą, demokratyzacja sztuki.

– Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania świata artystycznego: proces „stawania się” artystą, dynamika karier artystów, sytuacja socjalna i bytowa artystów, prestiż zawodów artystycznych, sztuka a struktura społeczna.

– Sztuka i nowe media: sztuka a rozwój nowych mediów, zmiana funkcji sztuki a rozwój mediów, przekształcenia relacji artysta-odbiorca/widownia, nowe formy komunikowania medialnego a sztuka, kariery artystyczne a media, edukacja artystyczna a nowe media, rynek sztuki a nowe media.

– Sztuka a współczesne procesy społeczno-kulturowe: sztuka a globalizacja, proces uspołeczniania przez sztukę a kultura indywidualizmu, sztuka a zmiany społeczno-kulturowe.

– Sztuka, społeczeństwo obywatelskie, polityka: sztuka zaangażowana społecznie, sztuka i ruchy społeczne, sztuka protestu, sztuka i wpływ polityczny, instrumentalizacja sztuki, manipulacyjna/perswazyjna funkcja sztuki.

– Sztuka i życie codzienne: funkcje sztuki w życiu codziennym jednostki, proces estetyzacji życia codziennego, sztuka a rozwój osobisty i tożsamość człowieka, znaczenie sztuki w budowaniu i podtrzymywania relacji społecznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, tańca, filmu, architektury, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy także pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Terminy:
23 kwietnia – termin nadsyłania zgłoszeń;
10 maja – ogłoszenie przyjęcia referatów;
31 maja – termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest TUTAJ

Opłaty:
220 zł – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy
200 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
180 zł – członkowie Sekcji Socjologii Sztuki PTS
160 zł – studenci, doktoranci, pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady.

Komitet naukowy:
prof. Elżbieta Banecka (Wydział Scenografii ASP w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (Instytut Socjologii UKSW)
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Katedra Socjologii UEK)
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Instytut Socjologii UKSW)
dr hab. Rafał Wiśniewski (Instytut Socjologii UKSW, Narodowe Centrum Kultury)
dr Barbara Jabłońska (Instytut Socjologii UJ)
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wydział Nauk Społecznych WSH TWP w Szczecinie)
dr Roland Łukasiewicz (Wydział Nauk Społecznych WSM w Warszawie)
dr Katarzyna Niziołek (Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB)
dr Dominik Porczyński (Instytut Archeologii UR)
dr Katarzyna M. Wyrzykowska (Zespół Badawczy Polskiej Rady Muzycznej)

Komitet organizacyjny:
dr Marcin Choczyński
dr Marta Luty-Michalak
dr Dominik Porczyński
dr Katarzyna M. Wyrzykowska
mgr Anna Ksionek-Durukan
mgr Bartosz H. Olszewski
mgr Agata Rozalska (sekretarz konferencji)

Kontakt
email a.rozalska@uksw.edu.pl
www http://pts.org.pl/sztuka2017/
facebook https://www.facebook.com/events/1923062491249808/