Symboliczne i „obiektywne” dystanse klasowe (Spotkania Mistrzowskie IS UJ)

Dyrektor Instytutu Socjologii UJ dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ, zaprasza na wykład Profesora Henryka Domańskiego pt. Symboliczne i „obiektywne” dystanse klasowe. Polska: 2019 – 2021, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie.

Kilka słów o wykładzie:

Na dystanse społeczne związane z położeniem materialnym, pozycją rynkową i walką o interesy pracownicze nakładają się dystanse symboliczne, opierające się na zachowaniach i wartościowaniu ludzi według kryteriów wyższości-niższości, czy też jakichkolwiek cech, które mogą być tak interpretowane (Bourdieu, Friedman, Lamont, …). Jest to efekt przekonania o istnieniu „sprawiedliwego świata”, który reguluje zachowania jednostek, i że pewne zachowania zasługują na pozytywną ocenę a inne na negatywną i proporcjonalnie do tego powinno się ludzi wynagradzać. Podłożem kształtowania się dystansów symbolicznych jest styl życia utożsamiany z wzorami uczestniczenia w kulturze. Powstaje pytanie, w jakim stopniu prawidłowości dotyczące tych zjawisk, uchwycone w kilku krajach zachodnich, występują w Polsce? Czy symboliczne dystanse klasowe hierarchizują ludzi silniej czy słabiej w porównaniu z położeniem materialnym i pozycją rynkową. Empiryczną podstawą mojego wystąpienia będą wyniki badania ilościowego (2019) i jakościowego (2021) nad stratyfikacją gustów muzycznych i innych stylów życia. Kwestie te trzeba rozpatrywać w kontekście dostosowywania się podziałów klasowych do „nowych” strategii, związanych z globalizacją i kulturą masową. Z analiz dla Polski wynika, że ludzie posługują się różnymi strategiami w celu obrony lub podniesienia własnego statusu, co związane jest z pozycją klasową. W klasach niższych są to m.in. ostentacyjna konsumpcja i snobizm, z kolei w „wyższej klasie średniej” – picie taniego alkoholu, traktowanego jako sprzeciw wobec mainstreamu, lubienie disco-polo traktowane jako ironiczne dystansowanie się wobec złego gustu, romantyzacja ubóstwa, lub omniworyzm polegający na łączeniu potraw drogich z tanimi, dla podkreślenia własnej otwartości i potrzeb poznawczych.

Wykład odbędzie się 17 marca (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebIrDvNLJJr2OG8RB8kyEkNDcAFOEJZNhqw3Sxiya8E1%40thread.tacv2/1644928595940?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270064893-d07f-40d7-b83b-9fe3b0107d73%22%7d kod zespołu: wol5yer

Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy: Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ

Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego