Gusta nasze powszednie czyli wybory muzyczne Polaków (seminarium)

W środę 14 kwietnia o godz. 10:00 rozpocznie się seminarium naukowe „Gusta nasze powszednie czyli wybory muzyczne Polaków” organizowane przez Sekcję Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Katedrę Socjologii Kultury INS UKSW.

Podczas seminarium nasz Zespół przedstawi referat zatytułowany „Wagner i Modern Talking  na jednej playliście? Odmiany omniworyzmu muzycznego w Polsce„. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku zjawiskiem często opisywanym w socjologii jest łączenie praktyk kulturowych tradycyjnie przypisywanych kategoriom o odmiennym statusie społecznym (Peterson, Simkus 1992). Określa się je mianem omniworyzmu, w literaturze polskiej używa się również określania „wszystkożerność”.

Podczas wystąpienia przeanalizujemy strukturę omniworyzmu gustów muzycznych w Polsce. Przyjrzymy się temu zjawisku od strony stratyfikacji klasowej, ale z uwzględnieniem oddziaływania kilku innych aspektów – zwłaszcza zróżnicowania omniworyczności ze względu na poziom wykształcenia i wiek.

Link do spotkania:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m31313b0f8877e9f2dcc5e5ad608ae162

Numer spotkania (kod dostępu): 121 261 6804

Hasło spotkania: 9UkWKsjFG33

Zaproszenie i program

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się zjawisku omniworyzmu (czyli tzw. wszystkożerności) z różnych perspektyw. Zespół badaczy z IFIS PAN na czele z prof. Henrykiem Domańskim podkreśla w swoich badaniach*1 strukturalny wątek uwarunkowania gustów czy praktyk muzycznych oraz różnorodności w korzystaniu z nich. Natomiast dr Michał Cebula*2 stawia hipotezę, iż szerokość upodobań muzycznych jest funkcją wielkości i różnorodności sieci osobistych, niezależnie od zmiennych kontrolnych (klasy społecznej, wieku, zamożności). Prof. Rafał Wiśniewski z kolei omówi wyniki badania sondażowego przeprowadzonego listopadzie 2020 roku, w którym Narodowe Centrum Kultury powraca do tematu gustów muzycznych młodzieży pytając między innymi o to, czego słuchają dzisiejsi nastolatkowie oraz jaką rolę odgrywa w ich życiu muzyka. Natomiast obecna sytuacja pandemiczna skłoniła prof. Barbarę Jabłońską do sformułowania wstępnych uwag socjologicznych dotyczących praktyk muzycznych w tym trudnym czasie.

Prelegenci:

prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN), dr Dariusz Przybysz (IFiS PAN), dr Katarzyna Wyrzykowska (IFiS PAN), dr Kinga Zawadzka (IFiS PAN) – Wagner i Modern Talking na jednej playliście? Odmiany omniworyzmu muzycznego w Polsce

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (UKSW), Dyrektor Narodowego Centrum Kultury – Eufonie, kakofonie… uwag kilka na marginesie zapisanych o muzycznych wyborach polskiej młodzieży

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ – Praktyki muzyczne w czasach pandemii – wstępne uwagi socjologiczne

dr Michał Cebula (UWr ) – Wszystkożerność muzyczna a kapitał społeczny na przykładzie badań społeczności wielkomiejskiej

Spotkanie poprowadzą: Agata Rozalska (UKSW) i Małgorzata Jakiel

Informacje o Prelegentach:
Henryk Domański – Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniem uwarstwienia społecznego, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Redaktor naczelny czasopisma „Ask. Research & Methods”, poświęconego metodologii badań socjologicznych.

Dariusz Przybysz – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z badaniem stratyfikacji społecznej, metodologię badań ilościowych, jak również zastosowanie metod statystycznych i modeli matematycznych w naukach społecznych.

Katarzyna M. Wyrzykowska – socjolog kultury specjalizująca się w badaniach kultury muzycznej, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak stratyfikacja kultury, gust muzyczny i style życia, dystynkcje muzyczne i strategie włączania/wykluczania http://wyrzykowska.net/

Kinga Zawadzka – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia stratyfikacji społecznej, socjologii kultury, badań nad stylami życia i metodologię badań jakościowych.

Rafał Wiśniewski – socjolog kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, menedżer kultury, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Prowadzi badania i publikuje z zakresu socjologii kultury.

Barbara Jabłońska – profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół zagadnień związanych z teorią kultury i sztuki, teoriami komunikacji oraz metodami badań jakościowych. Zajmuje się w szczególności problematyką socjologii muzyki, komunikacji medialnej i sfery publicznej oraz analizą dyskursu. Jest autorką prac z zakresu krytycznej analizy dyskursu – w tym książki pt. O dyskursie politycznym na tematy europejskie (2009) oraz monografii naukowej pt. Socjologia muzyki (2014). Przełożyła też na język polski zbiór esejów Alfreda Schütza pt. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (2008). W latach 2016-2019 pełniła funkcję członkini zarządu Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Michał Cebula – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: problematyka stratyfikacji, klas społecznych, wzorów konsumpcji, stylów życia i sieci społecznych. Kierownik projektu badawczego „Struktura społeczna, sieci społeczne a gust i praktyki konsumpcyjne” (UMO-2016/21/D/HS6/02424). Jego prace były publikowane m. in. w „Polish Sociological Review”, „Studiach Socjologicznych”, „Przeglądzie Socjologicznym” i „Kulturze i Społeczeństwie”.


*1 Projekt „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a proces kształtowania się stylów życia Polaków” realizowany jest w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu: UMO-2017/25/B/HS6/01929). Kierownikiem badania jest prof. dr hab. Henryk Domański. Badanie ankietowe zrealizowane zostało przez konsorcjum firm DANAE i Realizacja. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.md.ifispan.pl.

*2 W prezentacji zostaną wykorzystane dane sondażowe zebrane na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Wrocławia w 2017 r. w ramach projektu „Struktura społeczna, sieci społeczne a gust i praktyki konsumpcyjne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2016/21/D/HS6/02424).