Rock i disco polo na jednej playliście? (artykuł)

Pod koniec maja ukazała się pierwszy numer Cyklicznika – Przeglądu Naukowego IFiS PAN. Można w nim m.in. znaleźć artykuł „Rock i disco polo na jednej playliście? Gusty muzyczne Polaków” bazujący na wynikach badania ilościowego zrealizowanego w ramach projektu Dystynkcje Muzyczne.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku zjawiskiem często opisywanym w socjologii jest łączenie praktyk kulturowych tradycyjnie przypisywanych kategoriom o odmiennym statusie społecznym (Peterson, Simkus 1992). Określa się je mianem omniworyzmu, w literaturze polskiej używa się również określenia „wszystkożerność”. Charakterystyczne dla zjawiska omniworyzmu jest to, że działa silniej w jednym kierunku – to klasy wyższe częściej angażują się w niektóre praktyki kulturowe zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla członków grup o niskim statusie i prestiżu społecznym, poszerzając tym samym własne spektrum kulturowe.

W ramach projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a proces kształtowania się stylów życia Polaków” w 2019 roku zrealizowane zostało badanie ankietowe na reprezentowanej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Staraliśmy się m.in. prześledzić, czym charakteryzuje się polski omniworyzm muzyczny.

Spośród badanych 13% wskazało, że lubi jeden z gatunków lub nie lubi żadnego, prawie połowa wskazała, że lubi 2–4 gatunki. Warto jednak zauważyć, że znacząca część respondentów ma pozytywne odczucie wobec większej liczby gatunków: prawie 31% lubi 5–9 gatunków, a 7% osób co najmniej 10 gatunków. Omniworystami są zazwyczaj osoby młode. Przypuszczalnie mają one więcej okazji, by dzielić się swoimi zainteresowaniami muzycznymi, co sprzyja poznawaniu nowych gatunków.

Prawie 11% badanych deklaruje, że lubi muzykę poważną i disco polo, około 16% pozytywnie ocenia zarówno rock, jak i disco polo, a jednoczesne lubienie tych trzech gatunków deklaruje 6%. Około 13% deklaruje, że lubi muzykę poważną, rock i pop. Można też wyróżnić różne warianty łączenia upodobań do gatunków mniej zróżnicowanych: prawie 41% lubi pop i disco polo, odsetek ten zmniejsza się do 22%, jeśli uwzględnimy dodatkowo muzykę ludową. Z kolei pop i rock jednocześnie lubi około 34%.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.