Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne: muzyka tradycyjna i miasto (Warszawa)

muzyka_tagi

W dniach 16-17 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w Instytucie Muzykologii UW odbędzie się IV Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne. W tym roku tematyką obrad będzie muzyka tradycyjna i miasto.

Poniżej treść zaproszenia od organizatorów Seminarium:

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja obecności tradycyjnej muzyki wsi w niemal wszystkich większych ośrodkach miejskich w Polsce skłoniła nas do ukierunkowania refleksji etnomuzykologicznej kolejnego Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego w stronę problematyki z tą obecnością związanej. Dwie kategorie połączone w temacie – „muzyka tradycyjna” i „miasto” – wskazują na ich ścisły wzajemny związek – nie tylko hic et nunc, ale także w perspektywie historycznej. O ile znaczenie tej drugiej, niezależnie od czasu, nie budzi wątpliwości i jest jasno określone normami administracyjno-prawnymi, o tyle pierwsza – w perspektywie czasowej, a także w zależności od przyjętej definicji – nie jest już tak oczywista i wymaga każdorazowo dookreślenia. Wobec rosnącego wciąż w Polsce zainteresowania tradycyjną kulturą ludową – zwłaszcza lokalną, bliską, „swoją”, zarówno w środowiskach akademickich jak i amatorskich, hobbystycznych, a także na poziomie instytucjonalnym, chcielibyśmy zaprosić do czynnego udziału w seminarium wszystkie osoby, którym bliska jest problematyka muzyki tradycyjnej w kontekście miasta w szerokim (kulturowym) rozumieniu tego tematu i w ujęciu etnomuzykologicznym.

Proponowane obszary do dyskusji:
1. Formy istnienia muzyki tradycyjnej w ośrodkach miejskich
2. Działalność organizacji i instytucji w kontekście wspierania i upowszechniania muzyki tradycyjnej
3. Festiwale, konkursy, przeglądy a muzyka tradycyjna
4. Miasto vs wieś – wzajemne wpływy i przenikanie, zmiana i zanikanie, przemieszczanie i przemieszanie, ożywianie i kontynuowanie
5. Rezerwuary muzyki tradycyjnej (archiwa, biblioteki, muzea, skanseny) – dokumentacja vs zbieractwo
6. Przestrzeń miejska jako kontekst dla muzyki tradycyjnej – ulice, parki, kawiarnie, domy kultury, szkoły, akademie, filharmonie, sceny muzyczne i teatralne, kościoły, cmentarze, media, etc.
Wszystkie wyżej wymienione obszary mogą skłaniać się ku różnorakim sposobom przedstawienia i dotyczyć zarówno refleksji współczesnej jak i historycznej w perspektywie: etnograficznej, antropologicznej, etycznej, etnomuzycznej, etnochoreologicznej, estetycznej, akustycznej, archiwistycznej, praktyki wykonawczej, animatorskiej, edukacyjnej, etc.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z tematem wystąpienia oraz abstraktem prosimy przesyłać na adres wgrozdew@wp.pl do dnia 29 lutego 2016 roku.