O mnie

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (specjalność socjologia kultury, socjologia muzyki).

Od 2018 roku pracuję jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Zespół Badań nad Strukturą Społeczną).

Zainteresowania naukowe/badawcze: socjologia muzyki, stratyfikacja kultury, dystynkcje muzyczne i strategie snobizmu.

       

Wykształcenie

2009 – 2013, Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Tytuł rozprawy doktorskiej z zakresu socjologii: Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia

Promotor: prof. Wojciech J. Burszta

Tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii nadany dnia 7 kwietnia 2016 r. przez Radę Naukową IFiS PAN.

2004 – 2009, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii

Kierunek: Socjologia (studia jednolite, magisterskie), specjalność: Socjologia komunikacji międzykulturowej

Tytuł pracy magisterskiej: Udział studentów w programie Erasmus a wzajemne postrzeganie się przedstawicieli różnych kultur (Polacy – Portugalczycy)

Promotor: prof. Elżbieta Rekłajtis

     

Publikacje zob. TUTAJ

     

Główne projekty badawcze

2018 – 2021, „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków, Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS13). Jednostka realizująca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Kierownik: prof. Henryk Domański. Pełniona funkcja: główny wykonawca.

2017 „Music Experiences Among the Elderly in Poland”, projekt badawczy realizowany przez Departament of Sociology, University of Texas. Kierownik: prof. Joseph Kotarba. Pełniona funkcja: główny wykonawca;

2017, „Wpływ edukacji muzycznej  opartej o model partycypacyjny  na  zachowania społeczne  i uczestnictwo w kulturze„, projekt realizowany w ramach programu „Kultura Dostępna” (MKiDN). Jednostka realizująca: Fundacja Muzyka jest dla wszystkich. Pełniona funkcja: główny wykonawca;

2015 – 2016, „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego„, projekt realizowany w ramach „Obserwatorium Kultury”, programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 54672/14/A1). Jednostka realizująca: Fundacja Polskie Rady Muzycznej. Pełniona funkcja: główny wykonawca;

2013 – 2014, „Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form muzycznej aktywności Polaków”, projekt realizowany w ramach „Obserwatorium Kultury”, programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 09187/13). Jednostka realizująca: Fundacja Muzyka jest dla wszystkich. Pełniona funkcja: główny wykonawca;

2013, „Rynek muzyczny w Polsce z perspektywy firm fonograficznych”, projekt realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynator: dr Mieczysław Kominek. Pełniona funkcja: główny wykonawca;

2011 – 2012, „Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia”. Grant Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 1, nr DEC-2011/01/N/HS6/00972). Jednostka realizująca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Pełniona funkcja: kierownik projektu.

    

Udział w konferencjach zob. TUTAJ

     

Od 2010  roku jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a w latach 2011-2018 byłam członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS. W latach 2015-2018 pełniłam funkcję przewodniczącej OW PTS. W latach 2016-2019 byłam sekretarzem Sekcji Socjologii Sztuki PTS.

Od 2015 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej (sekcja badania muzyczno-edukacyjne).

W latach 2012 – 2016 prowadziłam zajęcia ze studentami socjologii w Instytucie Socjologii UKSW (m.in. antropologia kulturowa, współczesne teorie socjologiczne). W 2016 roku prowadziłam także zajęcia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (kierunek: informatyka społeczna).

Współpracowałam m.in. z Instytutem Muzyki i Tańca, z Polskim Centrum Informacji Muzycznej, z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich, z Fundacją Polskiej Rady Muzycznej, z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Działem Badań Centrum Nauki Kopernik.

Jestem recenzentką artykułów naukowych z obszaru szeroko pojętej socjologii kultury. Do tej pory recenzowałam teksty do takich czasopism jak Polish Sociological Review, Studia Soscjologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Kultura i Rozwój.