Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce

Ze strony Instytutu Muzyki i Tańca można pobrać książkę „Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce” pod redakcją Andrzeja Białkowskiego. Publikacja ukazała się w 2012 roku.

Jak czytamy we wstępie: „Książka jest próbą refleksji nad zagadnieniami współczesnej edukacji muzycznej, nad jej „starymi” i „nowymi” trendami, nad szansami i zagrożeniami, a także ograniczeniami i perspektywami, przed którymi stoją zarówno badacze, jak i nauczyciele. Pod względem zakresu podejmowanych w niej problemów, należy ona do pedagogiki muzycznej. Przygotował ją zespół autorów od lat specjalizujących się w badaniach nad zagadnieniami kultury i edukacji muzycznej. Można tu znaleźć zarówno edukacyjnie motywowane próby spojrzenia na sytuację w sferze socjokultury i konsekwencje dokonujących się w jej obszarze zmian, diagnozy wybranych przestrzeni kultury muzycznej, jak i wyspecjalizowane i odnoszące się do szczegółowych problemów analizy rzeczywistości edukacyjnej (zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej). Część autorów stara się postrzegać je przez pryzmat doświadczeń szerszych niż przyzwyczaiły nas do tego dotychczasowe analizy, np. traktując edukację muzyczną jako proces całożyciowy, co zasadniczo zmienia sposób myślenia o jej celach, obszarach czy priorytetach. Jest sprawą oczywistą, że przy tak szeroko zdefiniowanym terenie poszukiwań badawczych trudno byłoby oczekiwać jednorodności czy zbieżności prezentowanych racji i stanowisk teoretycznych. Cechą tej publikacji jest więc bardziej wielonurtowość i różnorodność, możliwość prześledzenia odmiennych stanowisk i punktów widzenia niż tęsknota za jedną, spajającą różne sposoby myślenia wizją. To, co przynajmniej w pewnym sensie łączy te poszukiwania, to przekonanie, że budowanie edukacji nowoczesnej i zdolnej do sprostania wyzwaniom współczesności wymaga większej niż dotychczas koncentracji na zmianach, które dokonały się w przestrzeni społeczno-kulturowej oraz nowego spojrzenia na powinności edukujących i edukowanych. Sprawia to, że wyłaniające się z tej publikacji sposoby myślenia i drogi do muzyki nie są „traktami prowadzącymi przez ziemię niczyją”, są wyraźnie naznaczone śladami czasu i miejsca, należą do epoki Internetu, kryzysu szkoły i dominacji kultury popularnej”.

Wśród Autorów m.in. Anna Waluga, Zofia Konaszkiewicz, Wojciech B. Jankowski, Katarzyna Dadak-Kozicka, Andrzej Białkowski.

Szczególnie ciekawe wydają się poniższe artykuły:

Barbara Smoleńska, Wartości muzyki w ́świecie płynnej kultury, s. 29

Katarzyna Dadak-Kozicka, Obudzić muzykę w dziecku. O integrującej mocy symboliki, s. 73

Piotr Baron, Kompetencje nauczycieli muzyki w Polsce, s. 137

Elżbieta Krzemińska, Edukacja muzyczna nie tylko w szkole, s. 235

Anna Waluga, Stosunek dzieci i młodzieży do śpiewu – stan aktualny, s. 249.

Więcej informacji o publikacji dostępnych jest TUTAJ.