Muzyka w życiu codziennym jednostki (rozdz 3 książki „Muzyka, młodzież i styl życia”)

W rozdziale 3 książki „Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży” omówiono rolę i sposoby funkcjonowania muzyki w życiu codziennym jednostki. W związku z tym poruszono w nim zagadnienia z obszaru psychologii muzyki, neuropsychologii czy socjologii muzyki. Podrozdział „Muzyka i emocje” rozpoczynają  rozważania nad wzbudzaniem emocji przez muzykę oraz przedstawianiu emocji w muzyce (tj. muzyka jako sposób/narzędzie wywoływania/komunikowania emocji). Kilka akapitów poświęcono także na przedstawienie badań wykazujących związki muzyki z funkcjonowaniem mózgu. W kolejnej części skupiono się na omówieniu motywów kontaktu ludzi z muzyką: dlaczego po nią w ogóle sięgamy? Jakie potrzeby można w ten sposób zaspokoić? Itd. Ponadto osobny podrozdział dedykowano problematyce gustu i preferencji muzycznych, które lokują się na przecięciu tego co jest jednostkowe i tego co społeczne (co to jest gust muzyczny i preferencje muzyczne? Kto/co wpływa na to jaką muzykę lubimy? Kim jest muzyczny wszystkożerca? Czy gusta lokalne ustępują miejsca gustom kosmopolitycznym? Czy nadal istnieje elitarny gust muzyczny, a jeśli tak, to co jest jego treścią? Itd.). Prezentowany rozdział zamykają rozważania nad rolą i znaczeniem muzyki w procesach kształtowania się tożsamości i rozwoju osobistego człowieka.

Zobacz także: