Styl życia – orientacje teoretyczne i kierunki badań (rozdz 1 książki „Muzyka, młodzież i styl życia”)

Rozdział 1 książki „Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzież” w całości poświęcony jest rozważaniom nad kategorią „stylu życia”. Na wstępie przedstawiono różne perspektywy analizy stylów życia. Z polskich badań omówiono tzw. szkołę Andrzeja Sicińskiego oraz perspektywę analizy stylu życia z punktu widzenia uczestnictwa w kulturze (A.Tyszka, W.Pielasińska i zespół). Z tradycji zagranicznej zaprezentowano następujące ujęcia: studia nad czasem wolnym (leisure studies, Ch.Rojek, K.Roberts, M.Featherstone), studia kulturowe (S.Hall, P.Willis, D.Hebdige, A.Bennett), koncepcję stylu życia Pierre’a Bourdieu oraz inne ujęcia (A.Giddens, D.Chaney, S.Miles). Następnie omówiono elementy, wyróżniki i płaszczyzny stylu życia (czas wolny, praca, przedmioty materialne, miejsce zamieszkania itd.). Kolejny podrozdział poświęcono relacjom, jakie zachodzą między stylem życia a pojęciami pokrewnymi (sposób życia, tryb życia, poziom życia, jakość życia, obyczaj, etos). Osobny podrozdział poświęcony został związkom jakie zachodzą między „stylem życia” a „życiem codziennym”. Choć ten drugi termin często traktowany jest jako pokrewny dla „stylu życia”, to ich wzajemna relacja jest bardziej złożona niż ma to miejsce w przypadku pozostałych pojęć pokrewnych. Przedostatni podrozdział rozpatruje styl życia z punktu widzenia zmian społeczno-kulturowych (globalizacji, konsumpcjonizmu, kultury indywidualizmu, rozwoju mediów itd.). Rozdział 1 zamykają rozważania nad stylem życia jako kategorią badawczą (podejście holistyczne a selektywne, ujęcie grupowe a jednostkowe, typologie, analiza teoretyczna a analiza oparta na empirii).

Zobacz także: