Społeczne uwarunkowania stylów życia i uczestnictwa w kulturze (rozdz 4 książki „Muzyka, młodzież i styl życia”)

Rozdział 4 książki „Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży”  poświęcono ogólnym uwarunkowaniom stylu życia i uczestnictwa w kulturze muzycznej. W pierwszej kolejności zobrazowano znaczenie najbliższego otoczenia społecznego jednostki, które dla młodego człowieka stanowi istotny punkt odniesienia w kreowaniu jego codziennych praktyk. Można wskazać trzy główne środowiska społeczne: rodzinę, szkołę i grupę rówieśniczą. Na podstawie rozważań teoretycznych i wyników wybranych badań podjęta została próba naszkicowania roli otoczenia społecznego: które z tych środowisk odgrywa najdonioślejszą rolę w kształtowaniu nastolatka? Na ile przebywanie pod jednoczesnym ich wpływem może być dla jednostki źródłem rozdarcia czy konfliktów wewnętrznych? Z uwagi na daleko idące reformy edukacji artystycznej, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach, szczególnie warto przyjrzeć się funkcjonowaniu edukacji muzycznej w polskich szkołach ogólnokształcących.

Drugi podrozdział prezentuje instytucje kultury (zarówno publiczne, jak i prywatne). Podobnie jak w przypadku szkoły, aby ukazać, jakie ramy dla praktyk kulturowych stwarzają organizacje kultury, dokonano diagnozy funkcjonowania tego typu placówek. W ostatnim podrozdziale zebrano rozważania nad znaczeniem sytuacji ekonomicznej jednostki i jej gospodarstwa domowego dla charakteru jej uczestnictwa w kulturze i kształtu budowanego na jego podstawie stylu życia

Zobacz także: