CfP: Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne (18-19 maja 2023, Łódź)

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”, która jest trzecią częścią cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań”.

Impulsem do organizacji wydarzenia jest zamiar dalszego integrowania wokół Sekcji Socjologii Sztuki PTS środowiska polskich badaczy i badaczek społecznych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej oraz edukacją kulturalną
i artystyczną. Jesteśmy przekonani, że proponowana konferencja stanie się miejscem swobodnej wymiany pomysłów i idei w tej dziedzinie.

Chcielibyśmy, aby w ramach konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań empirycznych, ale też rozważania teoretyczne i metodologiczne, relacje z praktyk podejmowanych w polu działań edukacji kulturalnej i doświadczeń artystycznych. W trakcie obrad przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych, a także sesji posterowej (plakatowej).

Proponujemy, by problematyka wydarzenia dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

 • Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań sztuki i kultury artystycznej: dylematy teoretyczne (paradygmaty, szkoły, aparatura pojęciowa),  problemy  metodologiczne,  związki  nauk  społecznych i humanistycznych
  z naukami o sztuce, wyzwania stojące przed społecznymi badaniami sztuki, kondycja socjologii sztuk wizualnych, werbalnych, fabularnych, niefabularnych, polska socjologia sztuki.
 • Instytucje artystyczne: instytucje związane ze sztuką a wyzwania współczesności (strategie adaptacji, kierunki działania), szkolnictwo artystyczne, marketing kultury
  i relacje z odbiorcami/publicznością, demokratyzacja sztuki.
 • Wspólnoty estetyczne: wspólnoty, środowiska, grupy i więzi artystyczne, wspólnoty odbiorców, zagadnienia doświadczenia estetycznego, pokoleniowość w sztuce, mity artystyczne, sztuka narodowa, kanon artystyczny.
 • Edukacja artystyczna: stan kształcenia artystycznego w Polsce, edukacja formalna
  i nieformalna, działalność amatorska, studia przypadków wybranych inicjatyw artystyczno-edukacyjnych, edukacja estetyczna.
 • Ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania systemu artystycznego: społeczne światy artystyczne, proces stawania się artystą/artystką, dynamika karier artystycznych, sytuacja socjalna i bytowa artystów/artystek, prestiż zawodów artystycznych, marketing kultury, relacje między sztuką a strukturą społeczną.
 • Sztuka a nowe i stare media: sztuka a czas, formy i funkcje sztuki wobec rozwoju mediów, przekształcenia relacji artystycznych z odbiorcami/widownią.
 • Sztuki popularne: literatura, film, seriale, komiks, gry (cyfrowe i niecyfrowe) i inne. Analizy dzieł, zagadnienia definicyjne oraz dyskursywne związane z podziałami na sztukę elitarną i popularną, wysoką i niską, komercyjną i niekomercyjną.
 • Antropologia sztuki nieprofesjonalnej: zjawiska marginalne dla pola sztuki zawodowej,
  a także związane z nimi identyfikacje, praktyki artystyczne i ekonomiczne, waloryzacje, popularyzacje, (nie)komercjalizacje – ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk powstałych w ostatnich latach dzięki rozwojowi nowych mediów.
 • Sztuka wobec społeczeństwa obywatelskiego i polityki: sztuka zaangażowana, sztuka
  i ruchy społeczne, miasto i sztuka, sztuka protestu, sztuka i wpływ polityczny, instrumentalizacja sztuki, problemy społeczne w sztuce, relacje sztuki z państwem, wojną, pamięcią.
 • Sztuka i życie codzienne: funkcje sztuki w życiu codziennym jednostki, sztuka a rozwój osobisty, związki sztuki z emocjami, płcią, tożsamością, znaczenie sztuki w budowaniu, podtrzymywaniu i przekształcaniu relacji społecznych.
 • Wykluczenie w sztuce: sztuka jako element reintegracji społecznej, sztuka
  w środowiskach zmarginalizowanych, sztuka odrzucona, kicz, tabu w sztuce, działania twórcze na pograniczu sztuk.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Zapraszamy zatem badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy pracowników instytucji kultury
i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Ważne terminy

11 kwietnia 2023 r. – termin nadsyłania zgłoszeń (FORMULARZ)

21 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie przyjęcia referatów

31 kwietnia 2023 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać, po potwierdzeniu przyjęcia referatu, na konto:

Uniwersytet Łódzki,

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Bank Pekao SA

Numer rachunku: 88 1240 6292 1111 0011 2232 1510

W tytule wpłaty prosimy wpisać: Konferencja „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne” oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest tutaj

 

Opłata konferencyjna

400 zł – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy

370 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

320 zł – członkowie Sekcji Socjologii Sztuki PTS

300 zł – pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści

270 zł – studenci, doktoranci

400 zł – pozostałe osoby

Studenci, doktoranci i emerytowani pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz udział w zaplanowanym wydarzeniu kulturalnym i wieczornym bankiecie (18 maja 2023 r.).

Komitet naukowy

prof. zw. dr hab. Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii UŁ)

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ (Instytut Socjologii UŁ)

ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR (Instytut Nauk Socjologicznych UR)

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Katedra Socjologii UEK)

prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki (Instytut Socjologii UŁ)

prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska (Instytut Socjologii UŁ)

dr hab. Paweł Możdżyński (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)

dr Dominik Porczyński (Instytut Nauk Socjologicznych UR)

mgr Agata Rozalska (Instytut Nauk Socjologicznych UKSW)

dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR (Instytut Sztuk Pięknych UR)

dr Agata Sulikowska-Dejena (Instytut Sztuk Pięknych UR)

prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski

dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, prof. UŁ (Instytut Socjologii UŁ)

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (Instytut Nauk Socjologicznych UKSW, Narodowe Centrum Kultury)

ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. ucz. (Instytut Nauk Socjologicznych UKSW)

dr Katarzyna M. Wyrzykowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

 

Komitet organizacyjny

przewodnicząca: dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, prof. UŁ (Instytut Socjologii UŁ)

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Katedra Socjologii UEK)

dr Dominik Porczyński (Instytut Nauk Socjologicznych UR)

mgr Agata Rozalska (Instytut Nauk Socjologicznych UKSW)

dr Agata Sulikowska-Dejena (Instytut Sztuk Pięknych UR)

Dr Izabela Franckiewicz-Olczak (Instytut Socjologii UŁ)

Kontakt:

Email: konferencjakss@eksoc.uni.lodz.pl

www: http://pts.org.pl/category/komunikaty-sekcja-sztuki/

Facebook: https://www.facebook.com/socjologiasztuki