CfP: Przemieszczenia fizyczne, przemieszczenia symboliczne. Sztuka i dziedzictwo kulturowe między życiem codziennym a światem sztuki

CfP: Przemieszczenia fizyczne, przemieszczenia symboliczne. Sztuka i dziedzictwo kulturowe między życiem codziennym a światem sztuki

Sesja panelowa, III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Organizatorzy: dr Dominik Porczyński (dporczynski@gmail.com), dr Katarzyna M. Wyrzykowska

Zgłoszenia propozycji referatów do 31 marca http://3zjazdptk.pl/rejestracja/

Sesja zgłoszona z myślą o członkach i sympatykach Sekcji Socjologii Sztuki PTS oraz wszystkich osobach zainteresowanych badaniami światów sztuki.

Problematyka sesji
W literaturze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (np. Schütz 2007; Becker 2008; Strauss 1978) wielokrotnie pojawia się refleksja nad tym, że ludzie żyją nie w jednym, lecz w wielu światach społecznych, które konstytuują się wokół obiektów stanowiących przedmiot zainteresowania dla obecnych lub potencjalnych uczestników owych światów. W konsekwencji współczesne dyskusje o sztuce skupiają się na analizie wielopoziomowego przemieszczania się obiektów i tekstów kultury. Niech punktem wyjścia dla dalszych rozważań będą spostrzeżenia Stanisława Ossowskiego (1966) i Jamesa Clifforda (2000) na temat artefaktów wytwarzanych przez społeczności tradycyjne oraz ich przemieszczenia z rdzennych kultur do nowego kontekstu – muzeum etnograficznego. Obaj badacze w różnych okresach czasowych zadali pytanie, dlaczego obiekty te, wykazujące walory artystyczne umieszczono w przestrzeni definiującej je jako przedmioty przynależne do światów religii, myślistwa, rolnictwa itd. i dlaczego obiekty o podobnych cechach, ale wytworzone na Zachodzie, umieszcza się w muzeach sztuki? Odnosząc się do tej refleksji osadzonej w kontekście krytyki postkolonialnej, chcielibyśmy zaproponować dyskusje na następujące tematy:
1. Migracje ze świata życia codziennego do świata sztuki (ready mades, dizajn, etnodizajn).
2. Migracje międzykulturowe obiektów estetycznych (przemieszczenia z kultur tradycyjnych do nowoczesnych, przemieszczenia międzykontynentalne, inspiracje, adaptacje, parafrazy).
3. Migracje w obrębie światów sztuki (z obszarów nieformalnych do instytucjonalnych; migracje międzyinstytucjonalne, np. muzea etnograficzne – muzea sztuki).
4. Migracje wewnątrz instytucjonalne: sztuka i dziedzictwo kulturowe (obiekty estetyczne jako dziedzictwo regionalne i narodowe, migracje z działów etnografii, historii, archeologii, rzemiosła do działów sztuki itd.).

Literatura
Becker, Howard S. 2008. Art worlds: 25 anniversary edition. University of California Press.
Clifford, James. 2000. Kłopoty z kulturą: dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Ossowski, Stanisław. 1966. „U podstaw estetyki”. W Dzieła. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe.
Schütz, Alfred. 2007. O wielości światów. Kraków: Nomos.
Strauss, Anselm. 1978. „A social world perspective”. Studies in Symbolic Interaction 1: 119–128.

WWW https://www.facebook.com/events/573961339476759/

Opisy sesji panelowych http://3zjazdptk.pl/sesje-panelowe/

Strona WWW III Zjazdu PTK http://3zjazdptk.pl/